Category Archives: foundation

مراحل قبل از اجرای فونداسیون گلخانه

1- تسطیح زمین
2- گونیا کردن زمین
3- شیب بندی فونداسیون
4- چاله کنی ( عمق ، طول و عرض)
5- عیار بتـن

مراحل قبل از اجرای فونداسیون گلخانه
مراحل قبل از اجرای فونداسیون گلخانه

انواع فونداسیون و نحوه ی اجرای فونداسیون

1- فونداسیون نواری یا خطی به هم پیوسته
2- فونداسیون هرمی و تک واحدی (منقطع) به دو صورت معمولی و استاندارد
* جدا از ستون (تک واحدی بصورت خار)
الف- از پایه فونداسیون ستون میلگرد عبور داده شود.
ب- صفحه( پلت)
ج- به پایه فونداسیون زائده جوش داده می شود.
د- قسمتی از پایه فنداسیون پرس می شود.
* متصل به ستون ( بصورت پایه یک تیکه)
مزایای فونداسیون منقطع استاندارد
1- محاسبات لازم برای تحمل بارهای فشاری و کششی برای آن انجام شده است.
2- در اثر تحمل انواع بارها دچار از هم پاشیدگی نمی شود.
3- درصد اختلاط مواد در این فونداسیون مشخص می باشد.
4- غالباً عمل آوری بتن در این فنداسیون با دقت بیشتری انجام می گیرد.

انواع فونداسیون و نحوه ی اجرای فونداسیون
انواع فونداسیون و نحوه ی اجرای فونداسیون

فونداسیون در گلخانه

تعریـف:
فونداسیون وظیفه انتقال بارهای مرده، زنده ، برف و باد وارد بر گلخانه را به زمین و ایجاد مقاومت در برابر برکنش ناشی از باد به کمک زمین را برعهده دارد و جنس فونداسیون از بتن بیشتر با عیار 350 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.
انواع شکل های فونداسیون :

1- مکعب مستطیلی
2- ذوزنقه
3- استوانه
4- شکلهای هندسی دیگر

فونداسیون در گلخانه
فونداسیون در گلخانه

Copyrights © 2021 ThemeStall All Rights Reserved.

X